SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

โดยสื่อ
เครื่องวัดการไหล
เครื่องวัดระดับ

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำ


เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิประกอบด้วยส่วนเทอร์โมสแตทและส่วนควบคุมระดับน้ำและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการบีบอัดที่หน้าวาล์วไฟฟ้าและเครื่องทำความร้อนแบบไม่ระบายอากาศแบบโรตารี่เพื่อให้ความร้อน

เซ็นเซอร์ระดับน้ำในภาชนะบรรจุจะส่งสัญญาณระดับน้ำไปยังตัวควบคุม คอมพิวเตอร์ในตัวควบคุมจะเปรียบเทียบสัญญาณระดับน้ำที่วัดได้กับสัญญาณชุดเพื่อให้ได้ค่าเบี่ยงเบน จากนั้นตามลักษณะของส่วนเบี่ยงเบนคำแนะนำของ "การเปิด" และ "ปิด" ไปที่วาล์วน้ำจะได้รับการออกเพื่อให้แน่ใจว่าภาชนะบรรจุถึงระดับน้ำที่ตั้งไว้ เมื่อโปรแกรมโฟลเดอรเสร็จสมบูรณอุณหภูมิจะควบคุมสวนของคอมพิวเตอรเพื่อสงคําสั่ง "open" ไปยังวาลวไฟฟาดังนั้นระบบจะเริ่มทําความรอนในภาชนะบรรจุ เมื่อตั้งค่าอุณหภูมิตัวควบคุมจะส่งคำสั่งของวาล์วปิด - ปิดตัดแหล่งความร้อนและระบบจะเข้าสู่สถานะการเก็บความร้อน ในขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมเราควรตรวจสอบให้แน่ใจวาล์วควบคุมไฟฟ้าที่ควบคุมแหล่งความร้อนไม่ได้เปิดวาล์วโดยไม่ต้องไปถึงระดับน้ำที่ปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียความร้อนและการเกิดอุบัติเหตุ

เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำแบบเทอร์มิสเตอร์ชนิดประกอบด้วยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำแบบเทอร์มิสเตอร์และแผ่นโลหะสองชั้น เทอร์มิสเตอร์คือตัวส่งข้อมูลอุณหภูมิน้ำลวดความร้อนไฟฟ้าของแผ่นโลหะคู่เป็นส่วนรับและทั้งสองชุดมีการเชื่อมต่อเป็นชุด เครื่องส่งสัญญาณ, เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของน้ำติดตั้งอยู่ในช่องและสัมผัสกับน้ำหล่อเย็น เมื่ออุณหภูมิของน้ำต่ำค่าเทอร์มิสเตอร์จะสูงขณะที่กระแสไฟฟ้าอยู่ในวงมีขนาดเล็กปริมาณความร้อนของลวดความต้านทานมีขนาดเล็กแผ่นฐานสองจะงอเล็กน้อยและขาระบุอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงค่าของเทอร์มิสเตอร์จะเล็ก ผ่านกระแสขนาดใหญ่ของวงความร้อนของสายความต้านทานมีขนาดใหญ่แผ่น bimetallic มีการดัดงอใหญ่และเข็มแสดงชี้ไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
  • thermocouplethermocouple2017/04/13Basic Type MI thermocoupleThermocouple พร้อมด้วยสายไฟตัวนำกระแสไฟฟ้าที่มีช่องต่อเทอร์โมคัมเปิลพร้อมหัวต่อ / หัวนมเทอร์โมคัปเปิลพร้อมหัวต่อ / หัวนม / สายยางเทอร์โมคัปเปิ้ลview