SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

โดยสื่อ
เครื่องวัดการไหล
เครื่องวัดระดับ

การเยี่ยมชมลูกค้าอิหร่าน

Iranian Customer Visiting ในวันที่ 10 ธันวาคม 2013 ลูกค้าชาวอิหร่านมาเยี่ยมชมโรงงานของเราลูกค้าชาวอิหร่านได้เข้าเยี่ยมชม เครื่องวัดความดัน ของ บริษัท เครื่องวัด ระดับเครื่องวัดอัตราการไหลเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องส่งสัญญาณและสายการผลิตอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน ลูกค้า บริษัท อิหร่านพูดถึงบรรยากาศที่กลมกลืนกันอย่างมากในความร่วมมือระยะยาวเพื่อให้ได้ฉันทามติเบื้องต้น

ข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง